นางชวัลพัชร์   สุทธิชินธรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู๋้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-saylm                   https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-su-kayya                  https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/pra-wati-chni-ta  
            นางสายลม โพธิโชติ                                        นาวสาวสุกัญญา อิ่มใจ                                           นางชนิตา แสนศรี

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-buy-than                     https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/pra-wati-phngs-phanth                   https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-rach
              นายบุญท้น ชัยงาม                                           นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ                                      นายราช  รัตนจิโรจน์
    https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-canthr-phey                 https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-rach-da-ph-rn                  https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-phr-phrrn
              นางจันทร์เพ็ญ  แสงดี                                  นางสาวรัชดาภรณ์   ประคองชื่อ                          นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ

                 
                                                            https://sites.google.com/a/srk.ac.th/socialsrk/prawati-sm-sakdi
                                                                                นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน