โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ปศพพ.


ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดย ว่าที่ ร.ต.บัญญัติ สมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๓๐ ท่าน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง