นายบุญทัน ชัยงาม
ครู

        เกิด อังคาร ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๑๒

        การศึกษา 
                     การศึกษาพิเศษ
                                    เปรียญธรรม  ๖ ประโยค วัดศาลาลอย พระอารามหลวง  จังหวัดสุรินทร์
            
                    ปริญญาตรี
                                    พุทธศาสตร์บัณฑิต การสอนสังคมศึกษา
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

                    มัธยมศึกษาตอนปลาย
                                    การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย    จังหวัดสุรินทร์

                    ประถมศึกษา
                                       โรงเรียนบ้านนาศรีสุข    อำเภอสนม    จังหวัดสุรินทร์