นายราช   รัตนจิโรจน์

ครู
                                เกิด ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐
                    
                                การศึกษา
                                
                                            ปริญญาตรี บริหารการศึกษา

                                            ปริญญาโท หลักสูตรก่รสอน