ปฏิรูปการเรียนรู้ เชิดชูความเป็นไทย ก้าวไปสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ความรู้ดี  มีจรรยา  พลานามัยสมบูรณ์

คติพจน์

สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

คำขวัญ

เรียนดี  มีวินัย  ห่างไกลสิ่งเสพติด  ใกล้ชิดชุมชน

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะชีวิตสู่สากล  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง